Privacyverklaring

Privacyverklaring

Over ons privacybeleid

SAND webdesign geeft om jouw privacy. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van SAND webdesign. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/07/2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we aan je uit op welke wijze we je gegevens opslaan, hoe we je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen. Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van je kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

  • basisinformatie zoals jouw voor- en achternaam, het bedrijf waar je werkt ;
  • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
  • technische gegevens, zoals het apparaat waarmee je onze website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt;
  • alle overige persoonsgegevens die wij van of over je krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij jouw persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld als je onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, jouw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met jou.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden waarmee wij samenwerken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Marketing- en zakelijke doeleinden

Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij je benaderen met voor jou relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.

Gebruik en verbetering van onze website

Op onze website kan je je aanmelden voor een nieuwsbrief. 
Er kunnen gidsen gedownload worden. De link naar de gids ontvang je op het door jou opgegeven emailadres. Tevens worden er enkele emails met relevante tips gestuurd.
Je kan je te allen tijde uitschrijven van deze emailreeksen via een uitschrijvingslink in de emails.

Bestellen van producten

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Siteground. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Siteground heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Siteground is op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Cookies

Op de site worden alleen functionele cookies gebruikt. Er worden geen ip-adressen of andere persoonsgegevens van bezoekers verzameld.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • Vanwege een wettelijke verplichting;
  • Met jouw toestemming;
  • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

  • derde partijen die betrokken zijn bij de hosting of emaildiensten.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als je vragen heeft over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of als je misbruik ervan vermoedt, neem dan contact met ons op via in**@sa***********.nl.

Welke rechten heb je?

Je kan de persoonsgegevens die wij van je verwerken inzien. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kan je onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken jouw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking.

Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan jouw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is mogelijk dat wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar maken.

Contact met ons opnemen

Als je meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je (schriftelijk) contact met ons opnemen via in**@sa***********.nl/">in**@sa***********.nl.

Contactgegevens SAND webdesign

Oudlaan 70

6708 RC Wageningen
Nederland

Email: in**@sa***********.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief voor tips voor je website en updates over nieuwe producten.

Nieuwsbrief (#4)

Ik bombardeer je niet met emails en ga zorgvuldig om met jouw gegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.
Je kan eenvoudig uitschrijven via de uitschrijflink in de emails.